دسته: پسکلوتRSS
مطالعه ساختار جمعیتی شهرستان گناباد
۲۵ بهمن ۱۳۸۹
۶ دیدگاه

مطالعه ساختار جمعیتی شهرستان گناباد

از مجموع ۱۴۳ نقطه جمعیتی غیر شهری در گناباد بیش از  آنها (۴۸ مورد) دارای جمعیت کمتر از ده نفر بوده اند که اطلاق روستا به آنها صحیح نمی باشد.